Կեանքիդ Լաւագոյն Ընկերը

Church

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՒ ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԸ ԴԷՄ ԱՌ ԴԷՄ

 

ԳՐԻԳՈՐ ԵՊՍ. ՉԻՖԹՃԵԱՆ

 

Church Կեանքի ընկեր ընտրելու համար տրամադրուած ժամանակին տեւողութիւնը մարդէ մարդ կը տարբերի: Ոմանք սիրահարութեան հետեւանքով նոյնիսկ մէկ վայրկեան իսկ չեն մտածեր այն անձին մասին, որուն հետ պէտք է անցընեն իրենց ամբողջ կեանքը: Ուրիշներ երկա՜ր կը խորհին այդ մասին, հանդիպումներու բազմաթիւ առիթներ կը կազմակերպեն տուեալ անձին հետ, զոր իրենց կեանքի ընկերը կ՛ուզեն դարձնել, որպէսզի լաւապէս իմանան անոր բնաւորութեան իւրայատկութիւնները: Ասոնք ի վերջոյ եզրակացութեան կը յանգին եւ ճիշդ կամ սխալ, ընտրութիւն կը կատարեն ու կը մտնեն նոյն յարկի տակ: Ոմանք ալ կան, որոնց ճանապարհորդութիւնը այս ընտրողական ուղիին մէջ ո՛չ միայն շատ երկար կը տեւէ, այլ՝ նոյնիսկ անաւարտ կը մնայ, որովհետեւ չեն յաջողիր ի վերջոյ իրենց յարմար թեկնածու մը գտնել եւ համոզում գոյացնել անոր առաւելութիւններուն եւ կամ թերութիւններուն շուրջ:

Միշտ ըսած ու կրկնած ենք, թէ մարդու հետ ապրիլը շատ դժուարացաւ այս կեանքին մէջ: «Ամէն մարդ իր ինքնութիւնը ունի» երբ կ՛ըսենք, կ՛ակնարկենք այն նախասիրութիւններուն, հաճոյքներուն, սէրերուն եւ նոյնիսկ վախերուն, որոնք տուեալ անձին յատուկ են: Հաճոյքը, սէրը, վախը եւ այլ երեւոյթներ կրնան ընդհանրական գաղափարներ ըլլալ, ճիշդ է, սակայն անոնցմէ իւրաքանչիւրին հանդէպ, տարբեր մարդիկ տարբեր մօտեցումներ ունին: Ուրեմն, հաճոյքը, սէրն ու վախը յարաբերական երեւոյթներ են մարդկային կեանքին մէջ յայտնուող:

Նախասիրութիւններու այս երեւոյթը, փոխյարաբերական կեանքի մէջ խանգարումներու պատճառ կը հանդիսանայ: Որովհետեւ իմ հաճոյքը ինծի համար աւելի առաջնահերթ է, քան՝ քու հաճոյքդ: Իմ սէրը աւելի գերադաս է, քան՝ քուկդ: Իսկ իմ զգացած վախը, բնականաբար ինծի համար աւելի՛ կարեւոր է, քան՝ քեզ վախցնող որեւէ երեւոյթ, որուն դիմակալելը քո՛ւ պարտաւորութիւնդ է առաջին հերթին: Քեզ վախցնող որեւէ երեւոյթի դիմաց պաշտպան փնտռելէ առաջ, պէտք է ինքնապաշտպանութեան դիմես, գործնական ըլլալու համար:

Կեանքի միապաղաղութիւնը ալեկոծելու համար մարդիկ միշտ նորութիւններ կ՛ակնկալեն մարդոցմէ եւ աշխարհէն: Նորութիւնները դժբախտութիւններ կը դառնան, եթէ իբրեւ չար դիպուած հանդիպին մեզի: Սակայն, անոնք բախտաբեր եւ երջանկաբեր կը համարենք, երբ բարի մարդոց միջոցով յայտնուին մեր կեանքին մէջ, ու մանաւանդ հաճոյալի ըլլան: Նորութիւնները երբ վախ պատճառեն, դարձեալ մտահոգութիւններու դուռ կը բանան, եւ իբրեւ անհաճոյ երեւոյթներ կը թարգմանուին մեր կեանքին մէջ: Պատճառուած այդ վախը կրնայ մինչեւ անգամ անյուսութեան առաջնորդել, նեղելով ո՛չ միայն մեր շրջապատը, այլ՝ նաեւ մեր իսկ անձը:

Չենք խորհիր շատ ծայրայեղական գաղափար արտայայտած ըլլալ, ո՛չ ալ ընկերասիրութեան ու մարդասիրութեան նուիրական գաղափարներուն վնաս հասցուցած ըլլալ, եթէ ըսենք, թէ մարդուն կեանքի լաւագոյն ընկերը իր անձն է:

Վերոյիշեալ մտածումը, ինքնադաստիարակութեան առաջնորդող քայլ մըն է ինքնին, որուն արժէքը շատ քիչեր կը յայտնաբերեն փորձառութեամբ: Այն խնամքը, հոգեկան եւ ֆիզիքական, զոր անձիդ պէտք է ընծայես, զայն կը դարձնէ առողջ եւ գիտակից, որուն այս կեանքի մէջ կտրելիք ճամբան կ՛ըլլայ լուսաւոր, հեզասահ եւ արդիւնաւոր:

Երկարակեաց մարդոց հանդիպելով, մեր առաջին եզրակացութիւնը անոր մասին կ՛ըլլայ այն, թէ այդ առողջ ծերունին կամ պառաւը երիտասարդութեան տարիքէն սկսեալ շատ լաւ խնամած է իր անձը: Ուրեմն, ան կը նմանի այն մարդուն, որ ցերեկուան ժամերը կ՛օգտագործէ եւ ապահով տուն մը կը կառուցէ, ուր պիտի մտնէ գիշերը, հանգիստ քնանալու համար: Իսկ այն երիտասարդը կամ երիտասարդուհին, որ իր երիտասարդութեան առողջ տարիները կը փճացնէ վատառողջ կենցաղակերպով, կը նմանի այն յիմար մարդուն, որ ցերեկ ատեն իր իսկ ձեռքերով կը քանդէ այն տունը, ուր պիտի քնանար գիշերը…

Մեր անձը մեզի՛ համար հետաքրքրական դարձնելը, ոմանց կարծիքով իւրաքանչիւրիս մէջ ինքնահաւանութեան սերմեր կրնայ ցանել: Սակայն կայ նաեւ դրական մօտեցում այս մասին, թէ անձդ քեզի համար հետաքրքրական դարձնելը, կը հզօրացնէ այն տիպար կեանքի ընկերդ՝ ներքին անձդ՝ «ես»դ, որուն հետ ստիպուած ես ապրիլ ամբողջ կեանք մը…

Ամուսնութեան համար կեանքի ընկեր փնտռելու չի՛ նմանիր այս «ընտրութիւնը», որովհետեւ այս պարագային երկընտրանք չկայ, այլ՝ մէկ ընտրութիւն, որուն հետ պարտաւորուած ես ապրիլ ամբողջ կեանքդ: Եթէ ամուսնութեան պարագային կրնայ երկուքէն մէկը մեռնիլ եւ «երկուութիւնը» վերջ գտնել, այս պարագային, մահը մէկ անձ պիտի տանի իր հետ, որուն երկրորդը մեր մէջ գտնուելով, մեզի հետ պիտի երթայ…

Կեանքի լաւագոյն ընկերոջդ՝ անձիդ նկատմամբ հետաքրքրութիւնդ չկորսնցնելը Աստուծոյ՝ կեանքի պարգեւատուին հանդէպ նաեւ երախտագիտութեան արտայայտութիւն է: Այդ նուիրատուն ինչքա՜ն ուրախ պիտի ըլլայ, երբ Իր տուած «նուէր»ին հետ վարուիս խնամքով, հոգածութեամբ, զգուշաւորութեամբ եւ խանդաղատանքով:

Կեանքիդ լաւագոյն ընկերը անձդ է, որուն հանդէպ հոգածութիւնդ ո՛չ փառասիրութիւն է, ո՛չ անձնասիրութիւն եւ ոչ ալ այլամերժութիւն: Չափաւորութիւնն է կեանքի կշիռքը, որուն հաւասար նժարներէն մէկուն կամ միւսին մէջ երբեմն բռնազբօս կերպով կը լեցնենք մեր ուզած ծանրութիւնները, խանգարելով կեանքին հաւասարակշռութիւնը: Աստուած ամէն ինչ ներդաշնակ ու հաւասարակշռուած ստեղծած է: Մե՛նք է, որ կը խախտենք աստուածային համաչափութիւնը այս կեանքի, ու անոր հետեւանքները կը կրենք ակամայ, պատճառ դառնալով զանազան անախորժութիւններու:

Կեանքիդ ընկերը բարի է, համեստ է, խոհեմ է, եթէ դուն բարի ես, համեստ ես, խոհեմ ես եւ այն բոլորն ես, ինչ որ պիտի ուզես որ ըլլար կեանքիդ ընկերը… Եթէ կեանքի ընկերոջդ մէջ կ՛ուզես տեսնել առաւելութիւններ, որոնք հաճոյ են քեզի, եղի՛ր այդ ամէնը եւ պիտի ունենաս այնպիսի կեանքի ընկեր, որ ճի՛շդ սպասած անձդ պիտի ըլլայ: Չենք կարծեր, թէ ասկէ աւելի պարզ ու յստակ բարոյական օրէնք մը կարենանք բանաձեւել ու սահմանել, մեր կեանքը երջանիկ ու աստուածահաճոյ դարձնելու համար:

 

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top