«Հայերէն Պլօկ» Նախաձեռնութիւնը

0000Hayeren blog2

0000Hayeren blog2

 

«Հայերէն blog» (hayerenblog. wordpress.com) անունին մաս կը կազմէ լատինատառ օտարը (blog):

«Հայերէն պլօկ»ը ի՞նչ կ՛առաջադրէ:

Ինքնաներկայացման կամ նպատակներու յստակացման սոյն գրութիւնը կու գայ այս կայքէջի ծնունդէն (Ապրիլ 8, 2016) տարի մը ու երկու ամիս ետք (Յունիս 8, 2017): Այս հետագայութիւնը մաս կը կազմէ կայքէջի առաջադրութեան: «Ըսել եւ ընել»ը հոս շրջուած կը գտնէք: Իսկ այս շրջուածքն ալ՝ ո՛չ իբրեւ ծրագրուած, այլ՝ բնական կացութիւն: Տեսնելէ ետք կու գայ տեսութիւնը:

Ինչո՞ւ այս «պլօկ»ը: Անոր գոյացումէն աւելի քան տարի մը ետք տրուած սոյն հարցումը ուշացած կրնայ թուիլ շատերու համար, երբ արդէն իսկ կատարուած հարիւրաւոր տեղադրումներ կրնան իրենց գոյութեան մասին վկայել, եւ տարեկան հաշուեյարդարի ժամանակն ալ անցած է:

Հարցումը տեղ մը աւելորդ ալ է, որովհետեւ առանց այս հարցումին պատասխանելու ճամբայ ելլելն ու հոս հասնիլը կապուած են «պլօկ»ին նպատակներուն, անոր էութի՛ւնն իսկ են:

Ճամբայ ելլել, ճամբայ բանալ, որովհետե՞ւ…: Անպատճառ են այդ ելքն ու ընթացքը: Ապրելու պէս, գրելու պէս բնական են անոնք, ունին հաւանաբար բազմաթիւ պատճառներ, որոնք արդ մեր հետաքրքրութիւնը չեն շարժեր:

«Հայերէն պլօկ»ը գրադաշտ ու գրագործարան է: Հոն կան գիրականն ու գրականը միաժամանակ, կողք կողքի, աւելի ճիշդ՝ վրայ վրայի կամ տակ տակի, օրական դրութեամբ իրարու յաջորդող: Գրականութենէն դուրս, անոր սահմաններուն եւ անկէ ներս կը գտնուի «Հայերէն պլօկ»ը միաժամանակ, սահմանի հարցը դնելով ու հանելով, ճիշդ աշխարհագրական սահմաններուն յաճախ շարժուն գոյութեան պէս:

«Հայերէն պլօկ»ը հեռու կը մնայ հետեւեալ ու նման հեղգ արտայայտութիւններէ՝ Գրող չկայ, Ընթերցող չկայ, Լեզուն մեռած է, Լեզուն կը մեռնի, Պատասխանատու չկայ, Ղեկավար չկայ։ Պէտք է լեզուն պահել, զայն ապրիլ, ապրեցնե՛լ:

«Հայերէն պլօկ»ին մէջ կամ վրայ լոյս կը տեսնեն գրութիւններ, որոնք ամբողջովին անտիպ են. ո՛չ մամուլով, ո՛չ ալ ելեկտրոնային այլեւայլ միջոցներով հրապարակում ունեցած են:

0000Hayeren blog1«Հայերէն պլօկ»ը կը պայքարի արտատպում կոչուած համատարած ախտին դէմ՝ իր բոլոր միջոցներով: «Հայերէն պլօկ»էն «արտատպում կատարելու պարագային, կը խնդրուի նախապէս կապ հաստատել պլօկի վարչութեան հետ»՝ կը կարդաք իւրաքանչիւր տեղադրումի ներքեւ:

«Հայերէն պլօկ»ը համացանցային իրականութիւն մըն է: Անոր աշխարհագրութիւնը  համացանցի սահմաններով գծուած է: Հոն կան գրիչներ՝ տարբեր երկիրներէ, տարբեր տարիքի ու տարբեր հասունացման մէջ գտնուող: Իրարմէ կարդալով՝ անոնք կրնան փոխանակութիւն կատարել: Գրողները օդէն չեն իջներ, ոչ ալ գետնէն կը բուսնին: Լեզուն գործածուելով ու պեղուելով կը գոյանայ ու կ՛աճի: Իսկ գրողները կ՛աճին՝ փորձելով, կիրարկելով զայն:

Վարչութիւն եւ աշխատակից կապը շատ կարեւոր է: Փորձառութեանց ու գաղափարներու փոխանակումը հարստացուցիչ եղաւ անցնող շրջանին:

«Հայերէն պլօկ»ը կը հաւատայ ՀԱՅԵՐԷՆին, մանաւանդ՝ անոր անցեալին ու ապագային:

Անիկա ունի հետեւեալ ենթաբաժանումները՝ Ակնարկ, Անտիպ, Աշակերտական Անկիւն, Աշխատակիցներ, Առակ, Արձակ Բանաստեղծութիւն, Բանաստեղծութիւն, Բառ ու Բան, Բարբառ, Բովանդակութեան Ցանկ, Գեղարուեստ, Գիրքեր, Երգիծանկար, Երկարապատում, Զրոյց, Թատերգութիւն, Թարգմանութիւն, Խաչբառ, Հեքիաթ, Ձեռագիր, Մատենագիտութիւն, Միտք եւ Խօսք, Յուշագրութիւն, Պատմական Վաւերաթուղթ, Պատմուածք, Փորձագրութիւն, Քաղուածոյ եւ Youtube։

«Հայերէն պլօկ»ի լեզուն արեւմտահայերէն է, ունի սակայն արեւելահայերէնով արխիւային հրատարակութիւններ նաեւ (տես՝ Անտիպ եւ Պատմական Վաւերաթուղթ ենթաբաժինները):

ԲԱՐԲԱՌ ենթաբաժինին մէջ կրնաք գտնել արեւմտահայերէն ու արեւելահայերէն բարբառներով գրուածքներ: Ցարդ լոյս տեսած են Ղարաբաղի, Քեսապի, Զէյթունի, Ապարանի, Նոր Ջուղայի եւ այլ բարբառներով գրուածքներ:

Լեզուի գործածութեան, բառերու իմաստային գոյներուն կ՛անդրադառնայ ԲԱՌ ՈՒ ԲԱՆ ենթաբաժինը:

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ, ԱՐՁԱԿ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԱԾՔ, ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԹԱՐՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ենթաբաժինները բացատրութեան չեն կարօտիր: ԵՐԿԱՐԱՊԱՏՈՒՄը պատումներու շարք է: ԱՌԱԿ ու ՀԵՔԻԱԹը հասցէագրուած են թէ՛ չափահաս, թէ՛ պատանի ընթերցողին:

Երբ միտք, գաղափար, դրուագ կամ փորձառութիւն քանի մը քայլ ոստում ու զարգացում կը գտնեն, սակայն եւ կարճ են, ապա ԱԿՆԱՐԿ ենթաբաժինին մէջ լոյս կը տեսնեն: Երբ անոնք կ՛ընդարձակուին՝ կը մտնեն ՓՈՐՁԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ենթաբաժինին մէջ:

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻՒՆը «Հայերէն պլօկ»ի կարեւոր նպատակներէն մէկն է, ուր կը ներկայացուին արեւմտահայերէնի վերածուած գրական կտորներ:

«Հայերէն պլօկ»ը կը հաւատայ վաղուան հայերէնին, ու հայկական վարժարաններու աշակերտներուն շարադրութիւնները կը հրապարակէ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԱՆԿԻՒՆ եւ ԽԱՉԲԱՌ ենթաբաժիններով: Հայկական վարժարաններու շարք մը նուիրեալ տնօրէններ, ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ կը հանդիսանան մեր թանկագին գործակիցները՝ ամբողջ աշխարհի տարածքին:

ՁԵՌԱԳԻՐ ենթաբաժինով կը ներկայացուին հատուածական նմոյշներ հայ գրողներու, բանասէրներու ու մտաւորականներու ձեռագիր նամակներէն, յօդուածներէն, ստեղծագործութիւններէն կամ պարզապէս՝ ստորագրութիւններէն: Նիւթի բովանդակութիւնը այստեղ ամբողջական չէ՛, որովհետեւ ներկայացման նպատակը միայն գեղագիտական է:

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏի մէջ կան երբեմն անտիպ նիւթեր՝ գրողներու եւ մտաւորականներու դիմանկարներ, երբեմն ալ՝ մամուլի մէջ արդէն իսկ լոյս տեսածներ:

ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐը նիւթեր կը մէկտեղէ մամուլի տարբեր հաւաքածոներէ։

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ենթաբաժինին մէջ կարելի է գտնել Հայաստան կամ Սփիւռք լոյս տեսած սփիւռքահայ գրականութեան հրատարակութիւններու մատենագիտական ցանկ մը՝ բանաստեղծութիւն, արձակ, թատրերգութիւն, մենագրութիւն-ուսումնասիրութիւն, ինքնագիր եւ թարգմանածոյ: Այբբենական ու ժամանակագրական կարգը խառն է՝ հասկնալի պատճառներով:

ԳԻՐՔԵՐ ենթաբաժինը կը ներկայացնէ թուայնացած հատորներ:

ՄԻՏՔ ԵՒ ԽՕՍՔ բաժինը կը զբաղի երկերէն միտք եւ խօսք հաւաքելով:

ՔԱՂՈՒԱԾՈՅին մէջ կարելի է գտնել տարբեր աղբիւրներէ օգտուած ու հաւաքուելով՝ ներկայացուած նիւթեր:

YOUTUBE-ը կը բովանդակէ լսատեսողական արձանագրութիւններ, յաճախ՝ գրութեանց առնչուած:

ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐն ալ ներկայ են իրենց աշխարհագրական տուեալներով:

Ամէն ամիս կը հրապարակուի տուեալ ամսուան ընթացքին լոյս տեսած հրապարակումներու ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿը:

Մեզի հետ կապուելու համար, դիմել մեր դիմատետրային հաղորդակցական միջոցին

(www.facebook.com/hayerenblog):

 

«ՀԱՅԵՐԷՆ ՊԼՕԿ»Ի

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top