ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՀԵՏ. Սեւակ Մահսէրէճեան Իր Արուեստը Կը Հրամցնէ Անհատական Երկրորդ Ցուցահանդէսով Մը

0920sevakmahserejian

Ս. Մ.

 

0920sevakmahserejianՈեւէ «գործիքով» արտայայտուող արուեստագէտ նախ եւ առաջ կ՛արարէ ինք իրեն համար, ներաշխարը դրսեւորելու նպատակով, սակայն հոն չի կանգնիր, այլ իր օգտագործած «գործիքին» միջոցով կ՛աշխատի հաղորդակցութիւն մը ստեղծել շրջապատին հետ, իր մտածումները, զգացումներն ու ներաշխարհը բաժնեկցելու համար արուեստասէրին հետ. երաժիշտին համար հաղորդակցութեան «գործիքը» ներդաշնակ ձայներն են, քանդակագործին համար՝ հաստատուն իրի մը տրուած ձեւերը, իսկ նկարիչին համար՝ գոյներն ու գիծերը, գիծ բառին ամէնէն համապարփակ իմաստով։ Արուեստագէտ մը յաճախ չի մնար մէկ կալուածի մէջ, այլ կ՛արտայայտուի մէկէ աւելի «գործիքներով», ընդառաջելով իր երեւակայութեան, մտածումներուն եւ զգացումներու աշխարհին, որոնք օրէ օր եւ տարուէ տարի նոր տարածք կը գտնեն, կը ձգտին դէպի նոր հորիզոններ, որոնք սահման չեն ճանչնար։

Այս սահմանումներով –ոչ սահմանափակում իմաստով- կարելի է խօսիլ երիտասարդ արուեստագէտի մը մասին, որ կը կոչուի Սեւակ Մահսէրէճեան, արուեստագէտ մը, որ անծանօթ անուն մը չէ հայ եւ ամերիկացի արուեստասէրներու համար, որովհետեւ ահաւասիկ 7-8 տարիէ ի վեր, արուեստի մրցումներու, հաւաքական ցուցահանդէսներու մասնակցութեամբ թէ որոշ հաստատութիւններ գեղանկարներով, որմնանկարներով եւ եռակողմ (three dimentional) արուեստի գործերով օժտելով՝ իր ուրոյն ակօսը կը հերկէ արուեստի դաշտերուն մէջ. ան որոշ ներկայութիւն եղած է երաժշտական, ֆիլմարուեստի եւ թատերական բեմերու վրայ, սակայն գեղանկարչութիւնը ամէնէն աւելի տիրապետող գիծը դարձած է անոր աշխարհին։ Եւ ահա, այս շաբաթավերջին, անհատական իր երկրորդ ցուցահանդէսով պիտի ներկայանայ արուեստասէր հանրութեան, մատուցելու համար աւելի քան 40 գեղանկարներու շարք մը։ Ցուցահանդէսը կոչած է aleatoric, տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 22 եւ Կիրակի, 23 Սեպտեմբերին, Լոս Անճելըսի Substrate ցուցասրահին մէջ (709 N. Ridgewood Pl. LA, CA, 90038). Շաբաթ օր՝ երեկոյեան ժամը 6։30էն մինչեւ 11, իսկ Կիրակի՝ ժամը 11։30էն 5։30։

0920sevakmahserejian1Արուեստագէտի մը գործերուն ու անոնց արտացոլացուցած աշխարհին հաղորդակից դառնալու ամէնէն կարճ եւ ուղղակի ձեւը՝ անոր մատուցած գործերուն ակնդիր ըլլալն է, բնականաբար։ Ցուցահանդէս այցելող արուեստասէրը հոն պիտի տեսնէ գեղանկարներու շարքի մը, որ, առաջին ակնարկով, կրնայ թուիլ պատահական եւ իրարու հետ կապ չունեցող պաստառներու հաւաքածոյ մը, սակայն կեդրոնցած ակնարկ մը ի յայտ պիտի բերէ ինքզինք որոնող եւ որոնումներուն որոշ պատասխաններ գտած երիտասարդի մը աշխարհը, որուն հիմերն ու աղբիւրներն են աչքը, երեւակայութիւնը, մտածումներ եւ քիչ մըն ալ… փիլիսոփայական մօտեցում՝ շրջապատն ու աշխարհը նաեւ միտքի աչքերով դիտելու ունակութիւն։ Մէկ խօսքով՝ գործերուն հասարակ յայտարարը, լայն առումով, նոյնինքն Սեւակն է իր տարատեսակ արտայայտչաձեւերով։

Սեւակի նախընտրած գոյները մեղմ են ու յաճախ ստուերային՝ նրբերանգներու համադրում մը,  սակայն սա չի նշանակեր, որ վառ գոյները օտարոտի են իրեն։ Ոճը միախառնում մըն է մէկը աւելի ճաշակներու. ընդհանրապէս վերացապաշտի, գերիրապաշտի եւ երբեմն ալ անհեթեթի մօտեցող արտայայտչաձեւերուն կողքին, տեղ ունին իբրեւ դասական ճանչցուած՝ շօշափելի տարրեր, օրինակ՝ խնձոր մը, նուռ մը կամ գորգի շերտ մը, որոնք դիտողին աչքերուն կը ներկայանան նորովի ձեւերով ու համադրութիւններով։ Յիշեալ ճաշակներուն ան-ուղղակի եւ թերեւս ալ «պատահական» մէկտեղումը այս արուեստագէտը կը դասէ այդ տարբեր կալուածներուն մէջ «նորովի»ն կիրարկելու դիրքին վրայ։ Եթէ քաղաքական կեանքին մէջ կան neo-ներու շարք մը, արուեստի աշխարհը ինչո՞ւ զերծ պիտի մնայ նման փորձարկումէ։ Նման ճիգի մը վկայութիւններն են այս երիտասարդին գեղանկարները։

«Որոշ պաստառներ ի սկզբանէ գոյացած մտածումներու եւ երեւակայութեան արդիւնք են. երբ կտաւին կամ թուղթին դիմաց կը կանգնիմ, գիտեմ, թէ ուրկէ պիտի սկսիմ եւ ինչպէս պիտի վերջացնեմ. երբեմն ալ ճամբայ կ՛ելլեմ առանց նման պատրաստութեան, եւ առիթ կու տամ, որ որոշ մտածումներ եւ երեւակայական պահեր դրսեւորուին պաստառին արարման ընթացքին», կ՛ըսէ Սեւակ, երբ իրեն հարց կու տամ, թէ ինչպէ՛ս կը ստեղծուին իր գործերը։ Իսկ ինչ կը վերաբերի նիւթերուն, ապա անոնց աղբիւրները անսահման են. կան մանկութենէն սկսեալ շահուած փորձառութիւններ ու տպաւորութիւններ, կան սեփական յարկի ու շրջապատի ազդեցութիւնը – որովհետեւ իրենց բնակարանը հարուստ է մասնաւորաբար հայկական արուեստի ու հայ արուեստագէտներու գործերով՝ գեղանկար, գորգ, նուագարաններ, քանդակներ եւ կաւեղէն արուեստի իրեր եւ այլն -, որոնց վրայ կը գումարուի համալսարանական ուսման ճամբով ձեռք բերուած աշխարհը, ճամբորդութիւններէն քաղուած տպաւորութիւններն ու, մէկ խօսքով՝ զինք շրջապատող ամբողջ աշխարհը, որուն մէջ թռիչք կ՛առնէ իր երեւակայութիւնը։

Իսկ թէ ինչպիսի՞ յառաջընթաց պէտք է տեսնել իր գործերուն մէջ, բաղդատմամբ անցեալի ստեղծագործութիւններուն, կամ՝ արդեօք արարուած գեղանկար մը լիովին կ՛արտայայտէ՞ ի սկզբանէ մտածուած-զգացուածը, Սեւակ կը պատասխանէ մօտաւորապէս հետեւեալ ձեւով. պաստառի մը լրումը բաւարարութեան մը լիութիւնը կը կազմէ, թէեւ միշտ ալ կարելի է կէտ մը, գիծ մը կամ տարր մը աւելցնել աւարտուն գործի մը վրայ։ Իւրաքանչիւր գործ նոր փորձառութիւն կը շնորհէ, ճամբայ բանալով յաջորդներուն։

Եւ արդեօք այդ չէ՞ արուսետագէտը մը միշտ դէպի յառաջ ու վեր մղող գործօնը…

0920sevakmahserejian2

Ակնդիրը Սեւակի բազմաթիւ գործերուն մէջ պիտի նկատէ մանրանկարային ոճ մը, շեշտը դնելով բառին «մանր» արմատին վրայ։ Գոյներու եւ ձեւերու համադրումին կողքին, ուշադիր ակնդիրը պիտի տեսնէ մանր ձեւեր, արարածներ կամ արարածանման տարրեր, բոյսեր, որոնք եթէ ծնունդ են արուեստագէտի երեւակայութեան, միւս կողմէ՝ մտածելու կը մղեն ակնդիրը, եւ պայման չէ, որ դիտողին մտածումը նոյնանայ արարողին հայեցակէտին։ Սա արդէն արուեստի հիմնական յատկանիշներէն մէկն է՝ սկսելով ուշ տպաւորապաշտներէն, հասնելով մինչեւ գերիրապաշտներն ու վերացապաշտները։

Այս ցուցահանդէսին, Սեւակ կը ներկայանայ մեծ մասամբ թուղթի վրայ կատարուած գործերով, սակայն ունի նաեւ կտաւէ պաստառներու եւ փայտի վրայ գործեր։ Նկարները մեծ մասամբ ստեղծագործուած են վերջին մէկ տարուան ժամանակամիջոցին, սակայն անոնց հում նիւթերը իր մէջ եղած են վաղուց։

Անհատական ցուցահանդէս կազմակերպելը որոշ մակարդակ ու… յանդգնութիւն կը պահանջէ։ Սեւակին այս ցուցահանդէսը նման յատկանիշներու վկայութիւնը պիտի տայ, իսկ վկաները պիտի ըլլան արուեստասէր այցելուները։ Իսկ մինչեւ ցուցահանդէսին բացումը, կարելի է որոշ նախաճաշակ մը ունենալ՝ այցելելով անոր www.artofsev.com կայքի «ցուցասրահները»։

Authors

Discussion Policy

Comments are welcomed and encouraged. Though you are fully responsible for the content you post, comments that include profanity, personal attacks or other inappropriate material will not be permitted. Asbarez reserves the right to block users who violate any of our posting standards and policies.

*

Top